این شرکت در راستای اجرای پروژه های توسعه ای که در چشم انداز آینده ی کشور عزیزمان تدارک دیده شده موظف به تضمین موارد زیر می‌باشد :

رسالت حقوقی و اهداف پروژه‌ای

 • اجرای ایمن و بدون خطر پروژه ها
 • نیل به نیازهای فراگیر ملی
 • اجرای به موقع پروژه ها
 • اجرای پروژه ها در قالب بودجه مصوب
 • حفظ کیفیت و تعادل اکولوژیکی در روند اجرای طرحها با اتخاذ روش های مناسب
 • اجرای اندیشمندانه و آینده نگر پروژه ها بمنظور بهره‌برداری نسل حاضر و نسل­های آتی از منابع زیرزمینی
 • اتخاذ روشی مناسب جهت حصول نیازهای نظام‌بخش و منطقی پروژه ها و شفاف‌سازی وضعیت آنها
 • اتخاذ راهکاری مناسب بمنظور اجرای پروژه ها در چارچوب روش ها و استانداردهای ملی و بین المللی

ارزش های شرکت

 • تمایل بسیار و تلاشی مستمر و پویا برای ارتقا، پیشرفت و موفقیت
 • ارتقای کیفیت بعنوان رمز حیات و کاربرد استانداردهای لازم در محیط کار
 • شناخت و تخصیص ابداعات و نوآوری­ها در بهبود ارزش ها بعنوان اصل بنیادین پیشرفت
 • ارتقا و پرورش استانداردهای رفتاری و کیفی جهت اخذ یک هویت حقوقی توانمند
 • ترفیع و ترویج درستی ،صداقت و یکپارچگی بعنوان اصل اساسی در کار
 • هماهنگی و افزایش تفاهم فی­مابین پیمانکاران مختلف یک پروژه به منظور حصول بهترین نتیجه