استاندارد (ISO)

سیستم های مدیریت آموزش

Learning Service for non-formal Education and Training

استاندارد (ISO)

سیستم های مدیریت کیفیت

Quality Management Systems