شرکت صنعتیتجاری یارا اراده سپهر با هدف ارائه خدمات تخصصی برنامه ریزی، کنترل و مدیریت در سطح پروژه و طرح با بهره مندی از کادری مجرب و بر مبنای استانداردهای بین المللی ICB ، Prince ، PMBOK و با تفکر ایجاد سیستم مدیریت پـروژه هوشمـند و چابک
( Agile & Intelligence  ) خدمات خود را ارائه می دهد.

این شرکت با یک درک دقیق و کارشناسانه از وضعیت و شرایط صنعت و با تمرکز بر نگرانی های اصلی کارفرمایان و مدیران پروژه، اقدام به بومی سازی استانداردهای بین المللی مرتبط و توسعه متدولوژی کاربردی و موثر نموده است.

در مديريت پروژه، هدف شرکت متمركز بر افزايش بازدهي و كاهش زمان اجرا و هزينه هاي پروژه مي باشد. ايجاد ارتبـاط بين اجـزاي درگـير پـروژه، كاهـش ريسـك هاي منفي پروژه، ذخـيره سازي تجـربيات پروژه، حصول اطمينان از پـايـان پروژه در زمـان تعهد شده و همسو سازي اهداف پروژه با اهداف كلي سازماني از ديگر اهداف اين شرکت مي باشد.

شركت صنعتیتجاری یارا اراده سپهر با بهره مندي از تخصص كارشناسان خود، كليه خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه، سازماندهي، تعريف و تدوين نيازمندي ها، رويه ها و دستورالعمل هاي برنامه ريزي و كنترل پروژه  را مطابق با استانداردهاي روز ارائه مي نمايد.

خدمات مشاوره ای:
 • ارائه خدمات مشاوره مديريت براي اجراي موفق پروژه ها
 • اجراي كارآمد طرح ها و پروژه ها از طريق پياده سازي سيستم برنامه ريزي و كنترل
 • استفاده بهتر از منابع موجود
 • كنترل مؤثر بر قراردادها
 • تأمين نيروي انساني براي كنترل پروژه ها
 • به هنگام نگاه داشتن مديريت پروژه در خصوص رويدادهاي تأثير گذار در طرح و انعكاس آنها
 • ثبت و پيگيري دقيق هزينه هاي پروژه
 • آناليز جريان نقدينگي
 • پيش بيني هزينه هاي نهايي پروژه
 • تهيه گزارشات كنترلي و تلفيقي
 • اداره دفاتر فنی و ارائه خدماتی از قبیل تهیه نقشه های اجرایی، صورت وضعیت های پروژه، تهیه صورتجلسات کارگاهی، تهیه نقشه های As Built

 

در جهت اجراي استاندارد PMBOK واحد مديريت و کنترل پروژه خدمات زير را به انجام ميرساند:
 • مديريت کسب و کار پروژه
 • مديريت يکپارچگي پروژه
 • مديريت محدوده پروژه
 • مديريت زمان پروژه
 • مديريت هزينه پروژه
 • مديريت کيفيت پروژه
 • مديريت ايمني و محيط زيست
 • مديريت منابع انساني پروژه
 • مديريت ارتباطات پروژه
 • مديريت ريسک پروژه
 • مديريت تدارکات پروژه

 

شرح کار واحد

واحد مديريت و کنترل پروژه اين شرکت با استفاده از شيوه هاي مديريت و کنترل پروژه، پروژه هاي صنعتي، معدني و ساختماني را از طريق نرم افزار هاي پيشرفته کنترل پروژه بررسي مي کند. نتيجه اين بررسي مشخص شدن مسايل اساسي پروژه است که شامل:

 • محدوده وظايف
 • شيوه گزارش دهی
 • سازماندهی
 • نيازهای خاص پروژه

 

واحد کنترل پروژه شرکت از ابتدای شروع طرح، برنامه ريزی و کنترل را به ترتيب ذیل انجام می دهد:

 • معرفی و شناسايی فعاليتها
 • برآورد زمان
 • زمان بندی پروژه و تعيين روابط فعاليتها
 • تعيين نقاط کليدی
 • طرح ريزی پروژه
 • تخصيص منابع به فعاليتها
 • تسطيح منابع
 • ثبت برنامه هدف
 • به هنگام کردن يا به روز نمايی
 • تحليل داده ها و گزارش دهی